Á. SZ. F.

Kozmeikamesterfokon.hu ÁSZF – 2020.

Kozmeikamesterfokon.hu
Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://kozmetikamesterfokon.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra
terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://kozmetikamesterfokon.hu/a-sz-f/ ,
továbbá bármikor kinyomtatható.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

Cégnév: Borybeauty Bt.
Székhely: 1182 Bánffyhunyad u.24/a
Cégjegyzékszám: 01-06-795005
Adószám: 27069051-1-43
Képviselő: Boronkay Vica

Szerződés nyelve: magyar
Szállítási partner: Magyar Posta Zrt.
Megrendelesék teljesítésének átlegos ideje: 1-5 munkanap
Webshop domain: https://kozmetikamesterfokon.hu

Tárhely szolgáltató adatai:
Név
: Tarhely.EU Kft.
Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Email

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. A regisztráció és az vásárlás feltételeinek leírása.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. Oldalunkon elsősorban a Kozmetika Közép- és Mesterfokon c. könyv vásárolható meg. A termék részleteit a termékoldalon tüntetjük fel. Az említett könyv mellett egyéb a kozmetikával és a szépségápolással kapcsolatos kiadványok is elérhetők.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak egységárak, magyar forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt 27% áfát.

5. RENDELÉS MENETE

5.1. A termék kiválasztása után a rendszer végigvezeti a felhasználót a vásárlási folyamaton. A vásárlás, vagy előrendelés regisztráció nélkül is lehetséges. Feltétele, hogy a vásárló a kért adatokat megadja és elfogadja az azok kezelésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot, valamint a jelen feltételeket.

5.1.1. Fizetés közvetlen banki átutalással lehetséges a Borbeauty BT. számlaszámára.
5.1.2. A szállítási költség, illetve postaköltség 1-3 könyvig bruttó 900.- forint / könyv, illetve 3-5 könyvig fix, 2700.- forint.
5.2. Adatbeviteli hibák javítása: elrontott rendelés esetén kérjük írjon nekünk emailt.
5.3. A rendelés visszaigazolása a vásárló email címére küldött emailen történik.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton
visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól, banki utalása esetén azutalás beérkezésétől  számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék
kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult
Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék
kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló
határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
7.2. Az elállási jog részletszabályai.

8. Jótállás, szavatosság
Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
okot.
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a
Felhasználó fogyasztónak minősül)? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,
hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles
bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás szabályainak leírása.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK
ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1.

Panaszkezelés / Békéltető testület

A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszaival a vitarendezés érdekében ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat, ahol mindent elkövetünk azért, hogy a problémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Cégnév: Borybeauty Bt.
Székhely: 1182 Bánffyhunyad u.24/a
Képviselő: Boronkay Vica
Email: kozmetikamesterfokon@gmail.com

Ügyfélszolgáltunk hétfőtől-péntekig 9 és 16 óra között áll rendelkezésükre.

Vállalkozásunk békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk http://www.bekeltetes.hu/ weboldalon találhatóak.

Békéltetői Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltetı Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

ODR Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39
központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. 
központi telefon: (36-1) 4899-100
központi fax: (36-1) 4899-102
e-mail:  pszaf@pszaf.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: +36 1 411 0115

Budapesti Főváros XIII.ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
posta cím: 1555 Budapest, Pf.10.
email: ugyfelszolgalat@bp13.hu
telefon: (1) 452 4100
zöldszám, ingyenesen hívható: (80) 200 306

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Az oldalon található szöveges tartalmak ill. a Kozmetika közép-és mesterfokon című mű anyaga szerzői jogvédelem alá esnek. Az megnevezett tartalmakat a forrás megjelölése, vagyis a szerző és a jelen honlapra (kozmetikamesterfokon.hu), vagy szakmai műre való hivatkozás nélkül vagy írásos engedélykérés nélkül tilos egészben vagy részben másolni, megosztani és bármilyen módon (szakmai előadások formájában sem) kereskedelmi forgalomba hozni. Szerzői jogsértést jelent továbbá a honlap és a szakmai mű tartalmát többszörözni, adatbázisban tárolni vagy bármely – változatlan vagy módosított formában – üzleti tevékenységhez felhasználni. A szerzői jogok megsértése polgári peres eljárást von maga után.

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://kozmetikamesterfokon.hu/adatvedelem/

Budapest, 2020.

Scroll to Top